CAT  ENG  ESP

Política de protecció de dades

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD),
la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria
de protecció de dades personals, l'informem que les dades personals aportades seran tractats
per VOLCANIC INTERNET, SL (Responsable del Tractament). La finalitat del tractament de les
dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que,
en el marc de la prestació dels serveis que s'identifiquen en l'objecte del contracte, mantingui
amb VOLCANIC INTERNET, SL. Aquest tractament es realitzarà exclusivament per a l'execució
del contracte i les dades es conservaran indefinidament per a finalitats d'arxiu mentre hi hagi un
interès mutu per a això. No es comunicaran aquestes dades a tercers, excepte per obligació
legal.

S'informa l'interessat que té dret a retirar el consentiment per a tractar les dades en qualsevol
moment i que, si exerceix aquest dret, s'haurà de procedir a la rescissió del contracte en els
termes exposats en el mateix lloc que el tractament de dades és imprescindible per a l'execució
del contracte. Així mateix podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de
les seves dades i els de limitació o oposició al tractament dirigint-se a VOLCANIC INTERNET, S.L.,
amb domicili en Plaça Catalunya 15-17, 17800, Olot, Girona o enviant un correu electrònic a
rgpd@volcanicinternet.com. Si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la
normativa vigent, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control
(www.aepd.es).

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, a qui podrà dirigir-se per a exercir els
seus drets o sol·licitar informació sobre el tractament de les seves dades són els següents: David
Jané, rgpd@volcanicinternet.com.


VOLCANIC INTERNET, S.L. es responsabilitza de tenir implantades les mesures de seguretat que
corresponguin, en virtut del que s'estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Tot el personal de VOLCANIC INTERNET, S.L. tindrà coneixement de la normativa en matèria de
protecció de dades, en el moment en què procedeixi a tractar la informació propietat del client.
De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD),
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en
materia de protección de datos personales, le informamos que los datos personales aportados
serán tratados por Volcanic Internet, S.L. (Responsable del Tratamiento). La finalidad del
tratamiento de los datos será el mantenimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación
contractual que, en el marco de la prestación de los servicios que se identifican en el objeto del
contrato, mantenga con Volcanic Internet, S.L.. Este tratamiento se realizará exclusivamente
para la ejecución del contrato y los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo
mientras haya un interés mutuo para ello. No se comunicarán dichos datos a terceros, salvo por
obligación legal.

Se informa al interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en
cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se tendrá que proceder a la rescisión del
contrato en los términos expuestos en el mismo puesto que el tratamiento de datos es
imprescindible para la ejecución del contrato. Asimismo, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al tratamiento
dirigiéndose a Volcanic Internet, S.L., con domicilio en Plaça Catalunya 15-17, 17800, Olot,
Girona, o enviando un correo electrónico a rgpd@volcanicinternet.com. Si considera que el
tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es).
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, a quien podrá dirigirse para ejercer
sus derechos o solicitar información sobre el tratamiento de sus datos son los siguientes: David
Jané, email: rgpd@volcanicinternet.com


Volcanic Internet, S.L. se responsabiliza de tener implantadas las medidas de seguridad que
correspondan, en virtud de lo que se establece en la normativa vigente de protección de datos.
Todo el personal de Volcanic Internet, S.L. tendrá conocimiento de la normativa en materia de
protección de datos, en el momento en que proceda a tratar la información propiedad del
cliente.
cross